Svenskundervisning för finnar

Sedan 1970-talet har svenska varit ett obligatoriskt ämne för finnar i Finland. De börjar läsa det som obligatoriskt ämne i högstadiet och sedan även i gymnasiet där det alltid varit ett obligatoriskt ämne. Många skolbarn börjar dock att läsa svenska tidigare för att dels kunna prata med släktingar i Sverige men också för att det finns ett intresse för framtiden. Det finns en hel del motståndare till detta. Eftersom både svenska och finska är officiella språk i Finland kallas det i utbildningssammanhang att det språk som inte är modersmål det andra inhemska språket. För finlandssvenskar i Finland börjar undervisningen i finska vanligtvis redan i tredje klass. Helt nyligen har man dock lagt in ett förslag om att eleverna i Finland ska slippa både finska och svenska och istället få möjlighet att välja att läsa andra språk. Om förslaget går igenom kommer man börja med försöket redan 2018 då elever som ska börja i femman eller sexan ska få möjlighet att välja annat språk än det inhemska. 

Studier för vuxna

sprakundervisning

I Finland finns möjlighet för både vuxna finlandssvenskar och finnar att studera det svenska språket både på grundskolenivå och gymnasienivå. För vuxenstudier ska man vara fyllda sexton år. Studierna är vanligtvis kvällstid men det finns även dagkurser. Andra alternativ är folkhögskolor eller att läsa privat. Om man läser privat kan man sedan avlägga en examen för att få betyg eller utlåtande.

Svenska för finnar i Sverige

Finlandssvenskar som har svenska som modersmål kan läsa svenska på samma sätt som svenskar utan behörighet. Vill man läsa grundskole- eller gymnasienivå läses det vanligtvis på Komvux men möjlighet finns att göra det även på folkhögskola. Finnar utan kunskap i svenska kan läsa språket som svenska för invandrare. Detta görs genom kommunal vuxenutbildning för invandrare. Vuxna över 16 år som är bosatta i Sverige har rätt till denna typ av utbildning. 

Finska för finnar i Sverige

Barn till finnar i Sverige har rätt att få modersmålsundervisning. Finskan räknas till ett nationellt minoritetsspråk i Sverige och därför ska de ha rätt till utökad modersmålsundervisning i till exempel förskola, grundskola, grundsärskola och sameskola. Inom förskolan har barnen rätt att utveckla sitt språk och kunna kommunicera både på svenska och modersmålet. Enligt läroplanen inom förskolan ska det finnas en medvetenhet om utvecklandet av båda språken och en åtgärd kan vara till exempel en tvåspråkig lärare. När det gäller grundskolan och grundsärskolan har barnen rätt till modersmålsundervisning om båda föräldrarna har ett annat språk än svenska som modersmål. Dessutom ska modersmålet vara ett levande språk i hemmet och användas i vardagen. Dessutom ska barnet ha grundläggande kunskaper i språket. Dessa punkter är de normala vid modersmålsundervisning men eftersom finskan räknas som ett av de nationella minoritetsspråken gäller speciella regler. Det behöver inte vara det dagliga språket i hemmet och eleven behöver heller inte ha grundläggande kunskaper i språket. Eleven har rätt till modersmålsundervisning även om hen är den enda eleven på skolan! På gymnasiet ska eleven dock ha goda kunskaper i språket för att ha rätt till modersmålsundervisning.